به نظر شما برترین نمایش نیمه نخست سال نود و چــهار کدام است ؟
(0%) 0
وَو WOW ( تیــنو صالــحی )
(20%) 1
بازی استریندبرگ ( سهــیل ساعــی )
(0%) 0
آسید کاظم ( ســارا دارو فــروش )
(20%) 1
آقای هیچکس ( احســان معجــونی )
(40%) 2
کالیگولا ( همــایون غــنی زاده )
(0%) 0
رام کردن زن سرکش ( مــریم کاظــمی )
(0%) 0
تارتوف (رویــا نونهــالی )
(20%) 1
دایی وانیا ( مــیکائیل شهرستــانی )
(0%) 0
نمایش پشت سرتو نگاه نکن(حامد ادوای)
(0%) 0
نمایش کمدی جیجک علیشاه ( رحمت امینی)

تعداد شرکت کنندگان : 5